"Hophopnamə". I Kitab. Azərbaycan milli satirik poeziyasının görkəmli nümayəndəsinin seçilmiş əsərlərinin birinci cildi

"Hophopnamə"

I Kitab

 Azərbaycan milli satirik poeziyasının görkəmli nümayəndəsinin seçilmiş əsərlərinin birinci cildi

 

 

Tərtib edəni, ön sözün, izahların və lügətin müəllifi: f.e.d., professor Məmməd Məmmədov


Mirzə Ələkbər Sabir. Hophopnamə. İki cilddə. I cild. Bakı, "Sərq-Qərb" nəşriyyatı,
2004, 480 səh.


Mirzə Ələkbər Sabir min illik ədəbiyyat tariximizin tanınmış nümayəndələrindən biridir. Onun "Hophopnamə"si basdan-ayaga zülmə, ətalətə etiraz, insan haqqına və heysiyyətinə qarsı çevrilmis hər seyə üsyan və ittihamnamədir.
Fitrətən milli və xəlqi sair olan Sabir xalqın ictimai-sosial və psixoloji dərdlərini son dərəcə dəqiqliyi ilə və ürək yangısıyla deyən, fəryadında gülən, gülüsündə aglayan vətəndas sənətkardır.
Qüdrətli sair oxucusunu da bütün bu dərdlərin alovuna bürüməyi, onu da özü qədər alovlandırmagı bacarmısdır. Bəzən satiranı belə üstələyən, ürək parçalayan lirikasıyla Sabir bu gün də müasirdir.
Sabir əsərlərinin külliyyatı olan bu ikicildliyin birinci cildinə sairin 1906-1910-cu illərdə
yazmıs olduğu satirik seirlər toplanmısdır. Cild xronoloji prinsip əsasında hazırlanmısdır.
Kitabda xalq rəssamı Əzim Əzimzadənin illüstrasiyalarından istifadə edilmisdir.


ISBN 9952-418-26-1


© "Sərq-Qərb" nəşriyyatı, 2004

HƏMÇİNİN OXUYUN

HƏMÇİNİN OXUYUN