سالانه «۴۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ» ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ شود و واکنش «خامنه ای» به این موضوع! + ویدئو

سالانه «۴۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ» ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ شود و واکنش «خامنه ای» به این موضوع! + ویدئو

گوناز تی وی: ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ ﺧﺒﺮﯼ «ﺍﺑﺰﺭﻭﺍﺗﻮﺭ ﻣﻐﺮﺏ ﻭ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎ» ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺭﺳﻤﯽ ﻭ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻪ حکومت ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻓﺎﺵ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻃﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪﻭﺩ ٣٠ ﺗﺎ ۴۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﭘﻮﻝ از ایران خارج کرده اند.

 

ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﯽ ﺍﻓﺰﺍﯾﺪ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﯾﻦ ﭘﻮﻝ ﻫﺎ ﺻﺮﻑ ﺧﺮﯾﺪ ﺍﻣﻼﮎ ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. سران نظام این حجم ارز ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ، ﺗﺮﮐﯿﻪ، ﮔﺮﺟﺴﺘﺎﻥ ... به خارج ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.

 

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﮥ «ﺁﺭﻣﺎﻥ» ﭼﺎﭖ ﺍﯾﺮﺍﻥ نیز، ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﻮﻝ «ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﮥ ﻧﻔﺘﯽ ایران ﺩﺭ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻋﺎﺩﯼ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﺭ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺍﺳﺖ.»

 

«اﺑﺰﺭﻭﺍﺗﻮﺭ ﻣﻐﺮﺏ ﻭ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎ» ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻗﻠﯿﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰﯼ ﺍﺯ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻃﺮﺯ ﺍﻓﺴﺎﺭ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﺍﯼ ﭘﻮﻝ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ایران ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 

جالب است ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﻓﻘﻂ از ﺯﯾﺮ ﻋﺒﺎﯼ خامنه‌ای ﭼﻨﯿﻦ ﺍﺧﺘﻼﺱ ﻫﺎﯼ ﻋﺠﯿﺐ ﻭ ﻏﺮﯾﺐ در می آید ﻭ ﻫﻤﻪ ﻫﻢ ﯾﺎ ﺍﺯ ﺍﻃﺮﺍﻓﯿﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺍﻭ ﻭ ﯾﺎ ﺧﻮﺩﯼ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻫﺎ ﯾﺎ آقازادهﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

اختلاسگران نظام جمهوری اسلامی معتقدند ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻫﺒﺮشان ﺛﺮﻭﺕ ۲۰۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭﯼ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪﻩ، ﭼﺮﺍ خودشان نباید این کار را انجام ندهند.

 

در ویدئویی که مشاهده می کنید، خامنه ای در پاسخ به سوال یک بسیجی حقوق های نجومی، اختلاس و انتقال پول به خارج از ایران را «حوادث طبیعی» می داند!

 

 

گوناز تی وی

M.S

 

 


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید