مخالفت تنبیهی با درخواست مرخصی لطیف حسنی در زندان رجایی شهر کرج

مخالفت تنبیهی با درخواست مرخصی لطیف حسنی در زندان رجایی شهر کرج

گونازتی وی:لطیف حسنی،زندانی سیاسی ملی آذربایجان در زندان رجایی شهر کرج به بهانه سو رفتار، توسط مسئولین زندان بصورت تنبیهی از مرخصی محروم شده است.

این مخالفت در حالی صورت می گیرد که آقای حسنی نزدیک به ۷ سال از دوران محکومیت ۸ ساله خود را پشت سر گذاشته و طی ۴ سال گذشته به صورت مرتب به مرخصی کوتاه مدت اعزام می شده است.
لطیف حسنی، زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج از مرخصی محروم مانده است.گفته می شود مخالفت با مرخصی آقای حسنی به گفته نماینده دادستان به بهانه سو رفتار وی صورت گرفته است.

این مخالفت در حالی صورت می گیرد که آقای حسنی ۴ سال گذشته را در بازه های زمانی حدوداً ۴ ماهه به مرخصی کوتاه مدت ۳ الی ۵ روزه اعزام می شده است.

هر چند مرخصی بعنوان امتیاز در نظام زندانبانی رژیم ایران تعریف شده است اما مخالفت با آن به بهانه تنبیه یک زندانی استفاده ابزاری و سلیقه ای از این امتیاز محسوب می شود.

گونازتی وی
M.Y


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید