بازی موذیانه حکومت ایران:اختصاص سهمیه ویژه دانشگاه اورمیه برای اقلیم کرد عراق

بازی موذیانه حکومت ایران:اختصاص سهمیه ویژه دانشگاه اورمیه برای اقلیم کرد عراق

گوناز تی وی:حکومت مرکزی ایران در راستای تروریزه کردن غرب آذربایجان در راستای ادعاهای گروههای تروریستی سهمیه های ویژه پذیرش دانشجو را به اقلیم کرد عراق اختصاص داده است.
گروههای تروریستی کردوحکومت ایران برای تغییر ترکیب جمعیت غرب آذربایجان به طور هماهنگ و مشترک عمل می کنند.
حکومت ایران در راستای قوت بخشیدن به ادعاهای راضی این گروهها در آذربایجان به طور موذیانه ای از سالها پیش به تغییر ترکیب جمعیتی این منطقه و ترک ستیزی مشغول است.
در همین راستا و برای تبدیل کردن دانشگاه اورمیه به پایگاه طرفداران گروههای تروریستی سهمیه های ویژه برای کردهای مناطق مختلف در نظر گرفته می شود امری ک با دقت در تعداد و ترکیب پذیرش شدگان به طوربارزی مشهوداست. 

حکومت ایران با حیله ای استراتژیک آذربایجان و ترک ها را در هدف گروههای مدعی خاک در آذربایجان قرار داده است.

 

گوناز تی وی
M.Y


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید