ويدئوـ گوناز تی وی شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸ _ موضوع برنامه هفته صد وبیست و دوم دیالوگ: اپوزیسیون تراشی رژیم و نفوذ در احزاب و رهبری آن ها

ويدئوـ گوناز تی وی شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸ _  موضوع برنامه هفته صد وبیست و دوم دیالوگ: اپوزیسیون تراشی رژیم و نفوذ در احزاب و  رهبری آن ها

بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید