حقانیت رسمیت ترکی در ایران

حقانیت رسمیت ترکی در ایران
حقانیت رسمیت ترکی در ایران جهت پی بردن به این مسئله،طبیعتأ مقایسه پتانسیل های دو زبان ترکی و فارسی از ابعاد مختلف لازم و ضروری می باشد. گرچه در طول تاریخ هم، بدفعات هر دو زبان را با هم مقایسه کرده و بر ارجحیت ترکی بر فارسی اعتراف نموده اند، اما ما میخواهیم طی این مقاله جایگاه هر دو زبان را در ایران و اقلیت های زبان شناختی هر دو را مقایسه و برارجحیت یکی بر دیگری پی ببریم. متاسفانه در نتیجه تبلیغات مغرضانه رژیم پهلوی و نیز ادامه تبلیغات مذکور در دوره جمهوری اسلامی که کماکان هم ادامه دارد، ذهنیتی غیر واقعی و غلط از این دو زبان و جایگاه آن دو در ذهن همه آذربایجانیها و ایرانیها ایجاد شده است. اما با نظری دقیق بر پتانسیل های انسانی و گستره جغرافیائی این دو زبان و نیز بر قابلیت های زبان شناختنی هر دو، می توان بر این مسئله پی برد. لذا به علت ضرورت بررسی موضوغ از ابعاد مختلف مجبوریم طی یک مقاله به مسائل مختلف بپردازیم. ار لحاظ تاریخی وقتی نظری به حضور این دو ملت ترک و فارس در منطقه می اندازیم، میبینیم تمامی اسناد و شواهد تاریخی حکایت از حضور اقوام و طوایف ا لتصاقی زبان (ترک) از هزاره های سوم و چهارم قبل از میلاد در منطقه دارد. در حالی که برخی به اصطلاح عالمان و محققان پان فارسیست بدون در نظر گرفتن تمدنهای درخشانی که قبل از حضور اقوام آریائی در منطقه به وجود آمده اند، ادعا می کنند که گویا ترک ها ار قرن یازدهم به آذربایجان مهاجرت نموده اند. البته آنها از این کار هدفی دارند و میخواهند با تحریف تاریخ، هویتی کاذب در ترکان آذربایجانی ایجاد نمایند تا آنها در مقابل سیاست آسمیلاسیون حکومت ایران کمتر از خود مقاومت نشان دهند. منابع تاریخی، آثار و نوشته های بیادگار مانده از تمدن های منطقه حاکیست که هزاران سال قبل از ورود اقوام هند و اروپائی و پارس به منطقه در سرزمین فعلی ایران، آذربایجان و بین النهرین تمدن های درخشانی بوجود آمده بود که دارای منشاء آسیائی بوده و زبانشان نیز التصاقی بوده است.« حتی هزاره های دوم و سوم قبل از میلاد که اثری از رد پای اقوام هند و اروپائی در منطقه وجود نداشت در آذربایجان طوایف ترک زبان توروک، کومال، قاشقای، آذ، آذر، سوبار، قوت و غیره تشکیل دولت داده و تمدنهای درخشانی ایجاد نموده اند که بررسی آثار و اسامی بیادگار مانده از آنها هم ترک زبان بودن همان طوایف را به اثبات میرساند. »1علاوه از اینکه ترکها هزاران سال قبل از حضور فارس زبانها در این منطقه حضور داشته اند حتی براساس آمارهای رسمی و غیر رسمی، ترکی آذربایجانی هم، زبان اکثریت اهالی ایران بوده و می باشد. بطوریکه برخی ار پان ایرانیست ها و طرفداران زبان فارسی هم، بر این مسئله اعتراف کرده اند. سید احمد کسروی سالها پس از طرح و تبلیغ نظریه های دروغین خود در آخر احساس پشیمانی و ندامت نموده و در مقاله ائی تحت عنوان« الغة الترکة في ایران» مجبور به اعتراف شده است. وی در آنجا به صراحت بیان می کند، که « اکثریت اهالی ایران ترک است، ترک زبانان ایران فرزندان ترکان باستانند، ترکی در ایران زبان سراسریست و ترکی بر فارسی برتری دارد. »2 محمد رضا شعار که خود مخالف زبان ترکی در ایران بود در کتاب خود تحت عنوان " برسی درباره زبان آذری" می نویسد که از« 22 میلیون( آن موقع جمعیت ایران 22 میلیون بود) جمعیت ایران یقینأ بیش از نصفش ترک زبان می باشد »3 حال بیش از هشتاد سال است که ترکهای ساکن در ایران با وحشیانه ترین ابزارها و روش های آسیمیلاسیون تحت فشار قرار گرفته و میلیون ها نفر در نتیجه این روند، آسیمیله شده اند. اما باز آمارهای ارائه شده حاکی از آن است که در حال حاضر هم، ترکهای آذربایجانی در ایران اکثریت اهالی را تشکیل می دهند. « بر اساس اطلاعات منتشره از طرف سازمان ملل در سال 1998 جمعیت ایران 65758000 نفر می باشد که به 69 زبان صحبت می کنند. از اینها 5/23 میلیون نفر به زبان ترکی آذربایجانی، 22 میلیون نفر به فارسی، 28/4 میلیون نفر به لری، 25/3 میلیون نفر به کردی، 2میلیون نفر به ترکی ترکمنی، 2 میلیون نفر به ترکی قشقائی، 1/5 میلیون نفر به ترکی خراسانی، 2/1 میلیون نفر به عربی صحبت می کنند. بر اساس این آمار منتشره از طرف سازمان ملل آمار ترکان آذربایجانی، ترکمن، خراسانی، خلج، قزاق، سنقر و ابیورد در ایران سال 1998 جمعأ 5/29 میلیون نفر بود که امروزه به بیش از 30 میلیون نفر می رسد. » 4 بدینصورت بر اساس اسناد معتبر تاریخی، آمارهای رسمی و حتی اعتراف های خود پان ایرانیست ها، ایران از قدیم الایام کشوری ترک زبان بوده و امروزه هم ترک ها در این کشور در حال اکثزیت می باشند. در عین حال گستره جغرافیائی ترک ها هم، در ایران وسیع تر از فارس ها می باشد. فارس های بومی در حدود 8-7 استان حضور ندارند در حالیکه ترک های بومی در ایران تنها در حدود 3-2 استان یعنی در استانهای کوچک و کم جمیعت ایلام و سیستان بلوچستان حضور ندارند. ترک ها ار رودخانه ارس تا ارک و همدان همه اهالی استان های آذربایجانی را بخود اختصاص داده اند و از اراک و همدان تا خلیج فارس در برخی مناطق بصورت اکثریت و در دیگر مناطق بصورت پراکنده و همراه با فارس ها، عرب ها، لرها، کردها و غیره زندگی می نمایند گه از لحاظ تعداد جمیعت و گستره جغرافیائی زبان ترکی به مراتب از حقانیت بیشتری برای رسیت در کشور نسبت به زبان فارسی برخوردارمی باشد. بطوریکه حتی ترکی از لحاظ سراسری بودن هم، در ایران مقام اول را دارا می باشد. با نگاهی به تاریخ و آمارهای ارائه شده در خصوص شمار جمعیت ترک زبانان و فارس زبانان کشور و نیز نظری بر گستره جغرافیائی این دو ملت در ایران به این نتیجه می رسیم که زبان ترکی از جایگاه والا و برتری نسبت به فارسی برخوردار بوده و حقانیت ترکی برای رسمیت در ایران از فارسی بیشتر است. ضمنأ در دنیا هم ترکی آذربایجانی نسبت به فارسی جایگاه برتری دارد. بطوریکه بر اساس آمار ارائه شده از طرف سازمان ملل شمار ترکان آذزبایجانی در ایران حدود 30 میلیون نفر می باشد که با احتساب آذزبایجانی های قفقاز در جمهوری های آذربایجان، داغستان، روسیه، ترکیه و عراق شمار ترک های آذربایجانی در جهان به حدود 50 میلیون نفر می رسد. در حالیکه بر اساس گزارش سازمان ملل شمار فارس ها در ایران 22 میلیون ذکر شده که ما آنرا 25 میلیون در نظر می گیریم. در عین حال جمعیت افغانستان هم بعنوان یک کشوری که فارس ها هم در آنجا زندگی می کنند در اطلس گیتاشناسی سال 1375 چاپ تهران 000 900 16 نفر ذکر شده است که ما 20 میلیون در نظر گرفته و با احتساب فارس ها و هزاره های مغولی نژاد که جمعأ 6/36 (8/7+5/28) درصد جمعیت افغانستان را تشکیل می دهد کلأ فارسهای افغانستان را 000 026 7 نفر در نظر می گیریم. در حالی که در کتاب افغانستان، مجموعه مقالات، چاپ سال 1376 تهران شمار تاجیک ها 000 500 3 نفر، شمار فارسیوان ها 000 600 نفر و شمار هزاره ها 000 000 1 نفر ذکر شده که جمعأ 000 100 5 نفر می گردد.5 در عین حال یکی دیگر از کشور های فارس نشین تاجیکستان می باشد که از 6 میلیون جمعیتش 62 درصد 6 یعنی 000 720 3 نفر فارس می باشند. در ازبکستان هم تاجیک ها 8/4 درصد 7 یعنی نزیک به 1 میلیون از اهالی را تشکیل می دهند که با جمع بندی همه فارس های ذکر شده می توان گفت در دنیا کمتر از 000 980 36 نفر فارس زبان زندگی می کند. این رقم کمی بیش از شمار ترکهای ساکن در ایران می باشد. در حالیکه تنها شمار ترک های آذربایجانی دنیا به حدود 50 میلیون نفر می رسد که علاوه از ایران و آذربایجان اکثرأ در کشورهای ترکیه، روسیه، گرجستان، جمهوری خود مختار داغستان و عراق زندگی می کنند. با این حساب معلوم می گردد که با زبان فارسی تنها می توان با دو کشور عقب مانده ائی چون افغانستان و تاجیکستان ارتباط برقرار کرد در حالیکه با زبان ترکی آذربایجانی می توان با کشورهای ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، قبرس، جمهوری های خود مختاری چون تاتارستان، باشقیرستان، چوواشستان، خاکاس، تووا، آ لتای، ترکستان شرقی و غیره ارتباط برقرار کرد. بعبارت دیگر فارس زبان های دنیا به 40 میلیون نفر هم نمی رسند اما ترک زبان های دنیا بیش از 200 میلیون نفر می باشند و در واقع با زبان ترکی 6 برابر بیشتر می توان با مردم دنیا ارتباط برقرار کرد. زبان ترکی علاوه از دیگر برتری هایش از لحاظ جمعیتی 6 برابر از امکانات بیشتری نسبت به فارسی برخوردار می باشد. 6 علاوه از برتری های جمعیتی و گشتره جغرافیائی زبان ترکی بر زبان فارسی در داخل ایران، منطقه و جهان که خود دلیلی مهم برای حقانیت رسمیت این زبان در ایران می باشد در عین حال خود زبان ترکی هم از جهات مختلف زبانشناسی و ساختار زبانی بمراتب نه تنها برتر از فارسی بلکه برتر از تقریبأ تمام زبان های موجود در دنیا می باشد که ما در این مقاله کوتاه مجبوریم تنها به برخی موارد اشاره کنیم. دانشمند و ترکولوگ مشهور آذربایجانی پرفسور جواد هیئت در کتاب « مقایسة اللغتین» هر دو زبان فارسی و ترکی آذربایجانی را از لحاظ زبانشناسی و از ابعاد مختلف بررسی نمود و در تمامی موارد بر برتری ترکی نسبت به فارسی اشاره می کند. وی در صفحه 22 کتابش می نویسد: نا گفته نماند با آنکه لغت باعث غنای زبان است ولی غنای زبان بیشتر تابع تحرک و قابلیت لغت شتاسی، افاده و بیان مفاهیم مجرد و همچنین تنوع بیان و قدرت تفرعات و تفاوتهای جزئی(نوآ نس) کلام است. 7 با در نظر گرفتن مراتب فوق نوائی و بسیاری از شرقشناسان معتقدند که نثر زبان ترکی برای بیان اندیشه و مفاهیم و موضوعات مختلف علمی، فلسفی، اجتمائی و … رساتر و مناسبتر از بسیاری زبانهای دیگر است. در زبان فارسی واژه های بسیط سخت گرفتار کمبود است زیرا بیشتر آنها به مرور زمان رها گشته و از یاد رفته است. واژگان فارسی برای مفاهیم علمی مجهز نیست و مترجمان ایرانی بیش از همه این درد جانکاه را احساس می کنند و از این عذاب می برند… خوانندگان هم همواره از مترجمان و ترجمه های فارسی ناخوشنودی می نمایند. 8 افعال ترکی به قدری وسیع و متنوع اند که کمتر زبانی نظیر آنها را می توان یافت. گاهی یا یک فعل ترکی اندیشه و مفهومی را می توان بیان نمود که در زبان فارسی و زبان های دیگر نیاز به ترجمه و یا جملاتی پیدا می کند. از طرفی وجود پسوند های سازنده سبب شده که قابلیت لغت سازی برای بیان مفاهیم مختلف و تعبیرات جدید بسیار زیاد است. 9 زبان ترکی در عین حال با قاعده ترین زبانهاست و نیز غنای این زبان حکایت از قدمت تاریخی بسیار دیرین می کند که در این دوران مدید بدینصورت مکمل شکل گرفته است. در زبان ترکی 000 24 مصدر و 44 زمان وجود دارد. در حالیکه مقابل آن فارسی تنها از 12 زمان برخوردار می باشد و از این مسئله می توان بر تاریخ کم قدمت زبان فارسی پی برد. 10 بر اساس تحقیقات انجام گرفته احتمال می رود زبان ترکی مادر حدود 400 6 سال قبل از میلاد بوجود آمده باشد. 11 تصادفی نیست که سازمان بین المللی علمی و فرهنگی یونسکو زبان ترکی را سومین زبان زنده و با قاعده ترین زبان دنیا معرفی کرده و زبان فارسی رتبه 261 را بر خود اختصاص داده و بعنوان سی و دومین لهجه عربی از طرف این سازمان معرفی گردیده است. 12 اطلاعات اخذ شده از دیگر مراکز زبانشناسی بین المللی دیگر هم در رابطه با اهمیت زبان ترکی نسبت به زبان های دیگر جالب می باشد که به قسمت هائی از اطلاعات منتشره از موسسه آ. ام. آ. ت. 2002 که در ترئپا و آمریکا واقع بوده و تحت مدیریت برجسته ترین زبانشناسان اداره می شود در همین خصوص اشاره می کنیم. یکی از مزیت هائی که در عصر جدید، زبانی را از زبان های دیگر متمایز می کند مناسب بودن قابلیت های قواعدی آن به نیاز های علمی و تکنولوژی عصر می باشد. در عین حال از لحاظ حالت معکوس پذیری از طریق فرمولهای ریاضی« زبان ترکی را شاهکار زبان معرفی کرده اند که علنأ این مسئله را اعلام کرده اند که برای ساخت آن از فرمولهای بسیار پیچیده استفاده شده است که یکی از این افراد خانم نیکیتا هایدن متخصص زبانشناسی آلمانی در موسسه اروپائی " یورتوم " گفته است که انسان در آن زمان قادر به تولید این زبان نبوده و موجودات فضائی این زبان را خلق و یا خداوند به پیغمبران خود عالیترین کلام ارتباطی را یاد داده است... در حالیکه در این مورد برای زبان عربی خطای موردی 45 درصد و برای زبان فارسی 100 درصد است. یعنی زبان فارسی را با فرمولهای زبانشناسی به زبان دیگری تبدیل کرد. 13 هم اینک زبان ترکی را عملأ در بیشتر پروژه های بین المللی جا باز کرده است. بنا به گزارش مجله های: International Languages چاپ آمریکا Science New چاپ آلمان کلیه ماهواره های هواشناسی و نظامی اطلاعات خود را به زبان های انگلیسی، فرانسوی و ترکی به پایگاههای زمینی ارسال می کنند. پیچیده ترین سیستم عامل کامپیوتری 8/052 و معمولیترین ویندوز زبان ترکی را بعنوان استاندارد پایه فنوتیکی قرار داده اند و این در حالی است که زبان عربی را به عنوان اجزاء سطحی در تنظیمات محاوره ای ایجاد کرده اند که اصلأ مسئله علمی نیست و می توان گفت یک حالت ظاهری دارد چونکه هر کاری می کنند فونت آنان و کلمات تولیدی اصلأ هم خوانی ندارد و عملأ هم شاهد هستیم کلیه این سیستم های ایونکی و الکترونیکی هواپیمای تجاری از سال 1996 به سه زبان انگلیسی، فرانسوی، ترکی در کارخانه بوئیک آمریکا مجهز می شوند. کلیه اطلاعات ارسالی از رادار های جهان به 3 زبان علائم پخش می کند. کلیه سیستم ها و سامانه های جنگنده قرن 21 جی_ اس_ اف که به تعداد 7 هزار فروند در حال تولید است به دو زبان انگلیسی و ترکی طراحی شده اند. آمریکا کشور ترکیه را به خاطر توان بالای هوا، فضا در سال 2001 بعنوان نخستین شریک تمام عیار با 19 درصد سهام قبول کرد و کشور های آلمان و سوئد را رد کرد. 14 با این مقایسه مختصر ولی همه جانبه دو زبان فارسی و ترکی و پی بردن به برتری زبان ترکی بر فارسی و نیز با نظری گذرا بر امکانات زبان ترکی که دیگران هم اعتراف می کنند، معلوم می گردد که خداوند چه نعمت بزرگی را بر آذربایجانی ها اعطا کرده است و از هر جهت ترکی از حقانیت به مراتب بیشتری برای رسمیت در ایران برخوردار می باشد. اما متأسفانه با اینکه ترک ها در طول تاریخ حتی بر زبان فارسی دایگی کرده و آنرا از مرگ حتمی نجات داده اند اما با به حاکمیت رسیدن رضا شاه در ایران زبان نصف جمعیت کشور یعنی ترک ها که مستحق رسمیت در ایران بود قدغن شد و آنها(ترکها) از هر جهت مورد تبیض قرار گرفتند. در عرض هشتاد سال جهت از بین بردن این زبان با این همه مزیتهایش، از تمام امکانات کشور و خود مردم استفاده کرده چنان ضربات سختی بر پیکره زبان ترکی آذربایجانی وارد کرده اند که شاید جبران آن امری نا ممکن باشد و ظلمی که در جهت محو معنوی ترکها مرتکب شده اند جز نسل کشی معنوی چیزی نتوان نامید. در عرض این هشتاد سال میلیونها ترک آذربایجانی عملأ در نتیجه سیاست آسیمیلاسیون زبان خود را از دست داده و زبان ترکی آذربایجانی از روند شکوفائی طبیعی در تمام زمینه های علمی، ادبی و غیره باز مانده است که شاید به قدغن کردن فارسی و رسمی کردن ترکی در ایران بمدت هشتاد سال بتوان این ظلم بی امان خسارت وارده بر ترکی و ترک زبانان را جبران و عدالت را برقرار کرد. منابع: 1.آراز اوغلو، مختصرآذربایجان تاریخی، باکو 2000 ، ص. 15 و نیز مراجعه شود به کتاب آذر خالقی اثر فریدون آغاسی اوغلو،نشر آغریداغ، باکو 2000. 2.مجله العرفان، سوریه، جلد 8 شماره های 2، 3، 4، 5 در سال های 1922 و 1923 که به عربی چاپ شده و بعد توسط اوان زگال، کسروی شناس و ریاضیدان معاصر آمریکائی به انگلیسی ترجمه شده است. ترجمه فارسی آن از پروفسور محمد علی شهابی درسایت خط سوم موجود می باشد.سایت سوزوموز. 3. پروفسور محمد تقی زهتابی، « ایران تورکلرینین اسکی تاریخی» جلد 1، تبریز اختر نشریاتی 1379،ص.9 4.مجله « باکو- تبریز» شماره 001، باکو 2005، ص.23 و نیز مراجعه شود به سایت تریبون و سایت: www.ethnologue.com 5. نگارش گروهی از پژوهشگران، افغانستان(مجموعه مقالات)، ترجمه مرتضی اسدی و هوشنگ اعلم، تهران 1379،ص.53-52. 6 و7.اطلس کامل گیتا شناسی، با آخرین تغییرات سیاسی جهان و ایران تا مهر 1375، چاپ هفتم، تهران 1375، ص.12 و13. 8. دکتر جواد هیئت، مقایسة اللغتین، تهران 1379، ص.22. 9. دکتر جواد هیئت، مقایسة اللغتین، تهرا ن 1379، ص. 34. 10. امید نیایش، آلتایلاردان سهندیمیزه ( تورک مدنیتلری تاریخی )، جلد 1، تهران 1382، ص. 30. 11. امید نیایش، آلتایلاردان سهندیمیزه ( تورک مدنیتلری تاریخی )، جلد 1، تهران 1382،ص.49. 12. روزنامه امیذ زنجان، شماره 285، زنجان 20 مرداد 1378. 13. نشریه دانشجوئی دانشگاه آزاد بناب " سونمز" شهریور 1382، شماره اول، ص.7 و سایت گجیل. 14. نشریه دانشجوئی دانشگاه آزاد بناب " سونمز" شهریور 1382، شماره اول، ص.7 و سایت گجیل. http://www.kitablar.com

بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید