نامزدهای تایید صلاحیت شده ریاست جمهوری مصداق بارز استعمار ترک ها توسط فارس ها

نامزدهای تایید صلاحیت شده ریاست جمهوری مصداق بارز استعمار ترک ها توسط فارس ها

تایید صلاحیت 6 فارس به عنوان نامزد ریاست جمهوری مصداق بارز استعمار ترک ها توسط فارس ها است. در عمل دیده می شود که بیش از 30 میلیون ترک از حق انتخاب شدن با زور چماق علی خامنه ای و ارگان های تابعه وی محروم شده اند. عدم شرکت ترم ها در چنین انتخابات مهندسی شده به نفع استعمار می تواند به عنوان یک عمل اعتراضی به شکل مسالمت آمیز و بدون هزینه باشد و سیاست های نژادپرستانه و استعماری حاکمیت فارس ایران را به چالش بکشد.

 

برگزاری انتخابات سالم و رقابتی از خصوصیات بارز جوامع مدنی و دموکراتیک است. در انتخابات سالم و رقابتی همه طیف ها اعم از احزاب سیاسی، قومیت ها، زنان و اقلیت های مذهبی شرکت دارند. حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن به همه شهروندان بر اساس قانون و شرایط دموکراتیک داده می شود.

 

ماهیت انتخابات در سیستم ها و دولت های توتالیتر بر عکس جوامع دموکراتیک بوده، بیشتر جهت تامین منافع حاکمه و قوم استعمارگر برگزار می شود. در حقیقت یک نوع ژست کاذب دموکراسی در برابر جامعه جهانی است.

 

انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم در ایران در 29 اردیبهشت در ایران برگزار خواهد شد. مانند همیشه رقابت در این انتخابات هم بین طیف های سیاسی وابسته به حکومت ایران بوده و همه شان متعلق به قوم فارس بوده و اقوام غیر فارس در آن کاندیدا ندارند.

 

قانون اساسی حکومت ایران همچنین حضور زنان به عنوان داوطلب در انتخابات ریاست جمهوری را منع کرده است و در عمل حق انتخاب شدن آنان که بیش از نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می دهند گرفته شده است. این مسئله در اصل‏ یکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بطور کلی مشهود است. همچنین بر طبق این اصل سایر اقلیت های مذهبی غیر از شیعه هم نمی توانند انتخاب شوند.

 

جمعاً برای انتخاب شدن به پست ریاست جمهوری 1636 نفر ثبت‌نام کردند؛ از این تعداد 137 نفر زن و 1499 نفر مرد بودند که از این تعداد حدود 6 نفر مرد توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شدند که همگی از لحاظ هویت ملی فارس هستند. همه داوطلبات ملل غیرفارس رد صلاحیت شده اند. با اینکه در قانون اساسی حکومت ایران به قومیت و هویت ملی داوطلبان اشاره نشده است ولی در عمل در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران دیده شده است که شرایط برای انتخاب فارس ها توسط حکومت فراهم شده است.

 

رد صلاحیت گسترده نامزد های انتخاباتی نشان داد که حکومت ایران با عدم مسئولیت پذیری در مقابل قوانین و میثاق های حقوق بشری بین المللی حق انتخاب شدن را از غیرفارس ها بطور کلی سلب کرد و این 6 نامزد تایید شده، نماینده واقعی مردم نبوده بلکه نماینده واقعی حاکمیت و فارس ها می باشند که توسط بیت رهبری و ارگان های نظامی و امنیتی حکومت بر همه مردم بویژه غیرفارس ها تحمیل شده اند. نامزد های متعلق به قومیت ها اعم از ترک، عرب، کرد، لر و بلوچ و اقلیت های مذهبی از حق انتخاب شدن برای مقام ریاست جمهوری بطور کلی منع شدند.

 

در مقدمه و مواد 76، 55، 13 منشور ملل متحد و ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت قید شده که همه افراد بشری از حقوق متساوی برخوردارند وهمچنین به دارا بودن همه انسانها از حقوق و آزادی‌های اساسی بدون تبعیض از حیث نژاد، زبان، جنسیت و مذهب اشاره شده است. 

 

ماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام می دارد:

 

هر انسان‌ عضو اجتماع‌ حق‌ و امكان‌ خواهد داشت‌ بدون‌ در نظر گرفتن هيچ‌ يك‌ از تبعيضات‌ مذكور در ماده‌ 2 و بدون‌ محدوديت‌ غيرمعقول‌:

 

 الف‌ ـ در اداره‌ امور عمومي‌ بالمباشره‌ يا بواسطه‌ نمايندگاني‌ كه‌ آزاد انتخاب‌ شوند شركت‌ نمايد.

 

 ب‌ ـ در انتخابات‌ ادواري‌ كه‌ از روي‌ صحت‌ به‌ آراء عمومي‌ مساوي‌ و مخفي‌ انجام‌ شود و تضمين‌ كننده‌ بيان‌ آزادانه‌ اراده‌ انتخاب‌ كنندگان‌ باشد رأي‌ بدهد و انتخاب‌ بشود.

 

 ج‌ ـ با حق‌ تساوي‌ طبق‌ شرايط‌ كلي‌ بتواند به‌ مشاغل‌ عمومي‌ كشور خود نائل‌ شود.

 

 

رد صلاحیت گسترده و تبعیض آمیز غیرفارس ها بویژه ترک ها در ایران که بیش از 40 درصد جمعیت این منطقه جغرافیایی را تشکیل می دهند، مصداق بارز نژادپرستی دولتی در ایران و نقض آشکار قوانین بین المللی و حقوق بشر بوده و آنان را از مشارکت در تقسیم قدرت منع کرده است.

 

با توجه به عملکرد نژادپرستانه شورای نگهبان در رد و تایید صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم در ایران می توان به این نتیجه رسید که شرکت غیرفارس ها در چنین انتخاباتی که حق انتخاب شدن به نامزدهای آنان داده نشده است به معنای مشروعیت بخشیدن به استعمار و استثمار حکومت فارس محور ایران و کمک به تداوم اعمال سیاست های نژادپرستانه و استعماری آن می تواند محسوب شود. عدم شرکت غیر فارس ها برای انتخاب نامزدهای تحمیلی فارس توسط حاکمیت همچنین به منزله یک نافرمانی مدنی می باشد و همراه با سایر عوامل می تواند استعمارگری فارس ها را در داخل و جامعه بین المللی به چالش بکشد.

 

ائلچین حاتمی

گوناز تی وی


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید