نقش انسجام و همبستگی در حرکت ملی آذربایجان جنوبی – ائلچین حاتمی

نقش انسجام و همبستگی در حرکت ملی آذربایجان جنوبی – ائلچین حاتمی

جنبش های آزادیبخش ملی بعد از جنگ جهانی دوم در نقاط مختلف جهان ظهور کردند. رهایی ملت ها از دیکتاتوری ها، استعمار خارجی، استعمار داخلی، نژادپرستی، جز اهداف اصلی این جنبش ها بوده است. در حقیقت این جنبش ها برای کسب استقلال سیاسی و اقتصادی و براندازی سلطه و نفوذ استعمار تا کنون فعالیت کرده اند. حرکت ملی آذربایجان جنوبی در ایران هم جز جنبش های آزادیبخش ملی در جهان بوده برای تحقق حق تعیین سرنوشت ترک های آذربایجان و رهایی آنان از حکومت توتالیتر و نژادپرست ایران مبارزه می کند. این حرکت هم مانند سایر جنبش های رهایی بخش مشروعیتش را از ملت ترک آذربایجان می گیرد.

 

قدرت و گستره فعالیت جنبش های رهایی بخش بسته به شرایط داخلی و بین المللی، ژئوپلتیک، پشتکار، همکاری و انسجام نیروهای فعال در جنبش فرق می کند. یک جنبش آزادیبخش ملی زمانی به پیروزی دست می یابد که بسیاری از شرایط از جمله شرایط داخلی و خارجی مهیا شده باشد.

 

مهمترین ویژگی که در آماده شدن سایر شرایط برای رسیدن جنبش به اهداف مورد نظر تاثیر بسزایی دارد، انسجام و همبستگی بین نیروهای فعال در داخل جنبش می باشد. در صورت ایجاد انسجام در درون یک جنبش با در نظر گرفتن سایر شرایط بر تعداد فعالانی که جذب جنبش می شوند افزوده خواهد یافت. علاوه بر این باعث تقویت فعالیت جنبش در زمینه های مختلف و گستره جغرافیایی وسیع خواهد شد. انسجام و همبستگی نیروهای مختلف در داخل جنبش همچنین به مردمی شدن آن و کسب حمایت سازمان ها و نهادهای بین المللی کمک خواهد کرد.

 

طی مطالعه بیش از 30 نهضت آزادی بخش در جهان می توان به این نتیجه رسید علیرغم هزینه هایی که افراد و گروه ها در این باره متحمل شده اند، جنبش هایی بر سلطه استعمار، دیکتاتوری ها و دولت های نژادپرست غلبه یافته اند که بین تشکیلات ها، اشخاص و طیف های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حول محور اهداف مشترک و نقاط فکری مشترک ارتباط تنگاتنگ و همبستگی قوی وجود داشته که نمونه بارز آن تشکیل بیش از 200 کشور جهان بوده که در حقیقت اکثریت آنان در اثر مبارزه و فعالیت جنبش های رهایی بخش استقلال سیاسی و اقتصادی خود را کسب نموده اند.

 

ایجاد شکاف، تشدید اختلافات و افزایش تضادها جنبش را سر درگم کرده، در ورطه شکسته قرار داده و از رسیدن به هدف باز می دارد. زیرا بخش اعظم انرژی و امکانات جنبش صرف درگیری با اختلافات بین نیروهای درونی جنبش می شود. در چنین وضعیتی اهداف اصلی فراموش شده و جنبش به انحراف کشیده می شود.

 

حرکت ملی آذربایجان جنوبی، جز جنبش های آزادی بخش و ضد استعماری است که برای رهایی ترک های آذربایجان از سلطه حکومت پان ایرانیست و نژادپرست ایران مبارزه می کند. همانند سایر جنبش های ملی این حرکت هم متشکل از اشخاص، گروه ها و طیف های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. ترمیم شکاف ها، مذاکره و گفتگو برای حل اختلافات، همکاری و همیاری در مبارزه بر علیه حاکمیت ایران توسط نیروهای موجود در زیر مجموعه حرکت ملی آذربایجان جنوبی، باعث تقویت اعتماد به نفس، انگیزه و روابط صمیمانه و صادقانه بین افراد درون جنبش شده و در آینده می تواند با بسیج طبقات مختلف اجتماعی علیه سیاست و برنامه های استعماری حاکمیت ایران به مبارزه در راه اهداف مشترک سرعت بیشتری بخشد. خلق چنین شرایطی می تواند سیاست های سرکوب نظام سیاسی کنونی ایران برای مقابله با فعالیت حرکت ملی ناتوان کرده و آن را در برابر خواست و اراده ملت به عقب نشینی وادارد.

 

ایجاد انسجام و همبستگی در حرکت ملی آذربایجان جنوبی مستلزم توسعه عقل جمعی، خرد ورزی، بالا رفتن آستانه تحمل افراد، کنار گذاشتن اختلافات شخصی گذشته، عدم مداخله در امور شخصی و زندگی خصوصی اشخاص، دوری از تهمت، افترا و پیشداوری بوده که تحقق و ترسیم چنین فضایی در آینده مساعدت و تلاش اکثریت نیروهای زیر مجموعه حرکت ملی آذربایجان جنوبی را می طلبد.

 

 


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید