نقش باورهای دینی در مبارزات ملی و رهایی بخش - آراز اورمولو

نقش باورهای دینی در مبارزات ملی و رهایی بخش -  آراز اورمولو

مبارزات ملی و رهایی بخش نوعی از مبارزه است که جهت رهایی ملتی از زیر سلطه نیرویی سلطه گر و اشغالگر و استثمارگر انجام می گیرد. مبارزه ای مقدس بوده که در تمام ادیان و فرهنگ ها با ارزش می باشد تا جاییکه کشته شدگان در این راه را شهید می نامند. عوامل زیادی در پیروزی و موفقیت این مبارزات موثر است که عبارتند از حضور و حمایت ملت؛ شرایط بین المللی؛ هوش و ذکاوت و جسارت رهبران مبارزه و .....

 

یکی از مولفه های موثر و بسیار مهم در این مبارزات حمایت مردمی و اتحاد میان یک ملت است که این اتحاد اگر از طریق مولفه های دینی و باورهای مذهبی باشد می تواند یکپارچگی قلبی و از جان گذشتگی بخاطر ملت و خاک را تقویت کرده و باعث پشت گرمی رهبران حرکت به ملت شده و باعث تقویت موضع و موقعیت آنان در پای میز مذاکره و محبوبیت و مشروعیت بین المللی رهبران و حرکت ملی در جامعه جهانی شود.

 

یکی دیگر از مزایای استفاده از باور دینی در حرکت ملی استفاده از مزایای مادی آن است. که از طریق جمع آوری وجوهات شرعی می باشد و می تواند منبع تامین مالی این حرکت در ابعاد فرهنگی و اجتماعی و ... شود.

 

یکی دیگر از مزایای استفاده از باور دینی در حرکت ملی آزربایجان استفاده از پتانسیل دین و قشری از مردم است که توسط رژیم جمهوری اسلامی و آخوندهای حاکم بر آن بنام دین فریب داده می شوند و از آنها به عنوان نیروی مخرب و بر علیه حرکت ملی مورد استفاده قرار می گیرند و ما می توانیم با استفاده از ابزار دین این قشر را از دست تفکرات خرافه پرست پانفارس گرفته و این نیروی عظیم را در اختیار خود گرفته و از آن برای حرکت رهایی بخش خود استفاده کنیم.

 

حرکت ملی اولویت دارد یا باور دینی؟

در مبارزات ملی استفاده از باور دینی در جهت مبارزه ملی می تواند سر منشا موفقیت های فراوانی می شود. اما اینکه باورهای دینی اولویت دارد یا اهداف ملی جای بحث دارد.

 

وقتی به وقایع تاریخی نگاه می کنیم مشاهده می کنیم که هر وقت در این مبارزات اهداف مذهبی در اولویت قرار داده می شود لطمات زیادی بر مردم آزربایجان و مبارزات آن وارد شده است و از آن به عنوان عامل تفرقه استفاده می شود و نتیجه آن تضعیف جهان ترک است.(جنگهای میان صفویه و عثمانی )

 

ولی وقتی مبارزات و احساسات ملی در اولویت قرار می گیرد موفقیت بسیار زیادی نصیب ملت ترک شده استزیرا از آن به عنوان عامل اتحاد استفاده می شود که نتیجه آن قدرت یافتن جهان ترک است.(جنگ چاناق قلعه)

 

لذا نتیجه می گیریم در مبارزات ملی استفاده از احساسات مذهبی به برانگیزاننده شخص برای مبارزه بسیار مفید ولی اولویت دادن به این احساسات نسبت به احساسات ملی و اهداف ملی بسیار مضر خواهد بود.

 

آراز اورمولو -  بهمن ۹۷


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید