هدف پان ایرانیستها از « آذری» نامیدن ترکان آذربایجان چیست ؟ - حسن راشدی

هدف پان ایرانیستها از « آذری» نامیدن ترکان آذربایجان چیست ؟ - حسن راشدی

ترکان ایران با توجه به کثرت جمعیتشان در ایران که نفوسشان حداقل به اندازه فارسهاست ، حقوق برابر و مساوی با فارس زبانها در همه زمینه ها ، از تحصیل به زبان ترکی گرفته تا مسائل اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و غیره دارند ، نه کم و نه زیاد؛ اما پان ایرانیستها ، کوروش پرستان آریاچی ، تمامیت خواهان و کسانیکه هنوز هم در رویای زبان و نژاد برتر هستند با آذری نامیدن ترکان ایران چندین هدف را دنبال می کنند :

 

۱ – محروم ساختن ترکان ایران از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود که همانا تحصیل به زبان ترکی آذربایجانی است.

 

۲ – مخدوش کردن حافظه تاریخی ترکان ایران از حاکمیت ۱۰۰۰ ساله بعد از اسلام ترکان بر ایران و کشورهای همسایه کنونی که به آنها اعتماد به نفس بیشتری می دهد.

 

۳ – خدشه دار کردن احساس نزدیکی ترکان ایران به همزبانان ترک ۳۰۰ میلیونی خود در دنیا که به خاطر اشتراکات زبانی و فرهنگی می توانند به راحتی با آنها ارتباط برقرار کنند تا از موقعیت بهتر اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی برخوردار شوند.

 

4 – دادن زبان و هویت ساختگی و بی پشتوانه‌ به نام " زبان آذری " به ترکان آذربایجان که هیچگونه سابقه ادبی و فرهنگی در طول تاریخ از این زبان ساختگی دیده نشده وهیچگونه حافظه تاریخی برای گویشوران فرضی چنین زبانی در تاریخ موجود نیست، برای هضم راحت ترکان آذربایجان در زبان و فرهنگ حاکم فعلی

 

۵ – تحقیر زبان و فرهنگ ترکی و شخصیت ترکان از راههای مختلف، مثل انتشار طنزها و جوکهای هدفدار و ترویج و تشویق زبان فارسی به عنوان زبان برتر و زبان تحصیل کرده ها و متخصصین و زبانی که بیشترین امتیاز را در کشور داراست و برادر بزرگ زبان باصطلاح آذری مورد ادعا هم هست در بین مردم آذربایجان و در تنگنا گذاشتن و فقیر نگه داشتن زبان ترکی در آذربایجان و نشان دادن این زبان به عنوان زبان محرومان و بی سوادان

 

۶ –آسیمیله و هضم کردن فرزندان ترک در زبان و فرهنگ حاکم با مخالفت تحصیل آنان به زبان مادری ترکی (حتی به اندازه ارامنه ۱۵۰ هزار نفری ایران) در مدارس و دانشگاههای شهرها و استانهای خود

 

۷ – حاکمیت و اجرایی کردن سیاست بلند مدت و نژادپرستانه تک زبانی و تک فرهنگی در کشور در جهت تقلیل جمعیت ترکان و غیر فارسها در کشور و افزایش جمعیت فارسها تا رساندن تعداد آنها به اکثریت مطلق

 

۸ - هضم کامل ترکان ایران در داخل فارسیان در یک پروسه زمانی و خواندن فاتحه زبان ترکی در ایران !

 

وارثان چنین تفکری بر هیچ عقیده و حقوق خدادادی و طبیعی انسانها و اعتقادات حقوق بشری پایبند نیستند، آنها بنا به عناد نژادپرستانه، به صورت علنی با ترکان دشمنی می ورزند و بدون اینکه اطلاع درستی از تاریخ واقعی داشته باشند بر حکومت ساسانیان و هخامنشیان فخر می فروشند و با تفکر جاهلانه، خودرا برترین و باهوش ترین افراد دنیا تصور می کنند که «هنر فقط در نزد آنهاست و بس!»

 

 


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید