آخرین خبرها

از شعار هاى مردم آزربايجان بياموزيم / يوسف عزيزى بنى طرف

۱۴۰۱.۰۷.۰۱, ۱۰:۱۷
از شعار هاى مردم آزربايجان بياموزيم / يوسف عزيزى بنى طرف

Gunaz.tv

مردم تبريز و ساير شهرهاى آزربايجان طى روزهاى گذشته، در كنار شعار مرگ بر ديكتاتور و ديگر شعارهاى ساختارشكن، دو شعار مهم ديگر دادند. اولى "نه شيخچى نه شاهچى ميلتچي ميلتچى" كه حاكميت خونبار و خودكامه روحانيون و سلطنت طلبان را با هم نفى مى كند و بر هويت خواهى و ملت گرايى آزربايجانى تاكيد مى نمايد. ترجمه فارسى اين شعار در رشت و تهران هم سر داده شد:"مرگ بر ستمگر، چه شاه باشد چه رهبر".

 

دومى كه مهمتر است، شعار "آزادليق، عدالت، ميللى حكومت". اين به آن معناست كه مردم ترك آزربايجان در كنار شعارهاى سراسرى و همبستگى با زنان و ديگر مردمان ايران، مطالبات ملى و تاريخى خودرا در بر پايى يك نظام فدرال در ايرانى آزاد و عدالت محور مى بينند. به گمان من، اين شيوه شعار دهى مى تواند الگوى ديگر ملل ايران همچون كردها، عرب ها، تركمن ها و بلوچ ها و ديگران باشد: تلفيق شعارهاى سراسرى با شعارهاى اتنيكى.

 

گوناز تی وی

E.Y

اخبار منتخب