اراده بشر - توحید امیر امینی

۲۴.۰۵.۱۴۰۱, ۰۸:۴۵

اراده بشر - توحید امیر امینی

Gunaz.tv Quote | Gunaz article

زیستن در این دنیا دو بُعد دارد، بعد اخلاقی یا‌ ارادی و بعد غیر اخلاقی یا غیر ارادی. بعد غیراخلاقی بعدی است که‌ در آن هویت انسان و جایگاه شعور دچار بحران غیر قابل تصوری می شود و تمام جنبه‌ های زندگی او به درجه ای‌ از بی ارزشی متنزل‌ می شود چنانکه نظم‌ هستی و گام‌ سرنوشت بر هم می‌ ریزد. تمدن بشر‌ در‌ این‌ بین تخریب میشود، ریشه ای‌ باقی نمی ماند که‌ ادامه‌ ی بشری را تضمین نماید و فرد‌ ملعبه ای‌ میشود‌ در دست‌ قدرت‌ و‌ سیاست‌ مداران. در این بعد نه تنها هیچ آرمان‌ والایی، آزادی‌ و شادابی جامعه را تضمین نکرده بلکه‌ ممنوع‌ می‌ کند.

 

چنانکه‌ عمیق ترین سرشتهای انسانی اسباب خنده و‌ تحقیر جنون آمیز‌ جامعه می شوند هر حس اخلاقی و‌ مسئولیت‌ پذیری‌ کُند میشود.

 

به تعبیر اریک فروم مانند جامعه‌ ای‌ از دیوانگان‌ که‌ نه‌ نقشی‌ دارند‌ و‌ نه‌ سرنوشتشان‌ را‌ خود‌ رقم‌ می زنند‌، در این جامعه بی اراده‌ انسان‌ تحت‌ کنترل احساسات‌ نامعقول خود‌ خواهد‌ بود:

 

نه‌ هدفی‌ دارد‌‌ و‌ نه‌ عاملیتی که پتانسیلهای‌ دنیای‌ درون‌ خویش را‌ آزادانه‌ به‌ عمل آورد.

 

در نهایت انسان از زندگی خود و همنوعانش بیزار میشود.

 

وقتی‌ کسی از‌ اخلاق و‌ مسئولیت‌ های اخلاقی اش دل‌ می بُرد کاملا تحت‌ سلطه‌  سیاست‌ ها و‌ نیروی‌ حاکم‌ می‌ شود حال ننگ‌ آورترین‌ بی‌ اخلاقی‌ صورت‌ میگیرد‌.

 

اصولی‌ که‌ حتی در قالب قانون‌ اساسی و‌ یا منشور حقوق بشر با هنجارهای‌ اجتماعی‌ شناخته‌ و‌ پذیرفته شده اند، به راحتی پایمال می شوند برای نمونه‌ حق و‌ حقوق شهروندی که با‌ پایمال شدن آن تمام‌ زیر‌ بناهای اجتماعی و‌ حقوقی‌ بشر و‌ از‌ لحاظ اخلاقی تمام‌ عزت نفس انسان تخریب و‌ سرکوب شده و‌ باعث می‌ شود انسان از بیان حقیقت چشم پوشی کند.

 

بطوری که در نبود‌ حقوق شهروندی شکل و‌ قالب ذهن بشر خالی‌ از اعتماد‌ و‌ اعتقاد‌ می شود:

 

 بخاطر نبودن‌ اعتقاد‌ و‌ اعتماد شهر به خویش، زیر بنای قدرت پشت‌ نقاب‌ ترس پنهان می‌ ماند. یا‌ نمونه‌ دیگر و‌ میراث محیط زیست که تاثیرات‌ منفی آنرا چه‌ در آینده فرزندان‌ خودمان‌ و‌ چه‌  در دور‌ افتاده ترین و‌ دور از‌ ذهن‌ ترین نقاط‌ جهان‌ مشاهده‌ خواهد‌ شد‌.

 

برای مثال خشک‌ شدن دریاچه اورمیه‌ محصول بی اراده‌گی‌ و‌ بی مسئولیتی‌ های‌ گوناگون در برداشت‌ منابع‌ آب و‌ مدیریت زیست بوم و‌ نیازهای اجتماعی جوامع است و پیامدهای منفی آن چه‌ در سطح‌ محلی و‌ جغرافیایی و‌ چه‌ در‌ سطح‌ ملی‌ و‌ بین‌ المللی‌ حس خواهد‌ شد.

 

با همین‌ رویکرد‌ و اگر با کمی مسئولیت پذیری و اراده‌ به مسائل نگاه‌ کنیم خواهیم‌ دید‌ که حتی هم اکنون‌ جوامع‌ بین المللی‌ حاضرند‌ برای‌ نجات‌ دریاچه‌ اورمیه‌ قدم‌ پیش‌ گذاشته‌ و‌ هزینه‌ کنند.

 

امروز‌ در‌ جوامع‌ ما کسانی‌ که‌ خواستار‌ حقوق‌ شهروندی چه‌ در سطح ملی یا‌ چه در سطح فردی هستند اما‌ متاسقانه‌ به‌ خاطر‌ بی ارادگی مجریان‌ قانون و بی مسئولیتی‌ عدالت‌ در قبال اتباع‌ جامعه، فعالین‌ و‌ افرادی‌ که خواستار‌ احیای‌ حق‌ و‌ حقوق طبیعی‌ و‌ اجتماعی خود در چهارچوب‌ قانون‌ و‌ اخلاق هستند تهدید‌ میشوند یا سرکوب یا زندانی هستند‌ که‌ این‌ نشانگر‌ بی‌ اخلاقی و غیر ارادی بودن‌ قانون‌ است.

 

پس میتوان‌ نتیجه‌ گرفت‌ که اگر انسان‌ با‌ نام‌ خود‌ خوانده‌ شود و انسان‌ باشد، بعد‌ اخلاق‌ و‌ اراده‌ را در‌ خود‌ بپروراند مسلما‌ در جامعه‌ نیز احترام‌ ، مسئولیت‌ پذیری و استقلال‌ اعتلا‌ می‌ یابد.

 

افرادی‌ می‌ توانند‌ هویت‌ خود‌ را آزادانه‌ تعالی دهند‌ و‌ خود‌ اتکایی، مسئولیت‌ پذیری در مقابل‌ آزادی‌ و‌ جامعه، عدم‌ دخالت‌ در‌ حقوق و‌ آزادی‌ های مشروع‌ دیگران، مدارا‌ و‌ احترام‌ به قوانین‌ مدنی‌ شکوفا‌ خواهد‌ شد.

 

در‌ چنین‌ سرزمینی‌ قابلیت‌ های اتساعی‌ بالا میرود و‌ شهر‌ میتواند‌ نیروهای‌ درونی‌ خویش را در مسیر‌ اهداف و‌ آمال انسانی‌ به‌ کار‌ گیرد، و‌ از‌ قانون، تقوا‌ و‌ عقل سلیم‌ بجای‌ نفرت‌ خشونت‌ و‌ تبعیض بهره‌ گیرد.

 

 این‌ نمونه‌ تمام‌ عیار زندگی‌ ور‌ این‌ بعد‌ است که‌ هستی‌ انسانیت‌ در‌ شعاع‌ آن‌ شکل‌ می‌ گیرد‌. اینجا‌ ورای‌ مادیات‌ و‌ شهوات به طرز‌ فوق‌ العاده‌ و‌ تحول‌ برانگیز‌ میل انسان برای‌ زندگی‌ بیشتر‌ می‌ شود فضا باز‌ میشود‌ برای‌ رشد‌، تفکر‌، تکثر‌ و‌ اندیشه‌ های‌ عمیق برای‌ پایه‌ گزاری‌ و‌ بنای‌ مدنیت.

 

امانوئل‌ کانت‌ چنین‌ بستری را مسئول‌ جرات اندیشیدن می‌ داند‌ و اندیشیدن خود مبتنی بر تکثر، تنوع، خود شناسی، خود سامانی و خود باوری و بیش از هر چیز اراده‌ است.

 

یعنی او دیگر بازیچه قدرت نیست طبعا‌ قدرت حاکم انسان بی اراده‌ را ترجیح می دهد زیرا او قابل کنترل است و برای‌ پیشبرد‌ اهداف سیاسی بهتر نقش بازی می کند.

 

 پس با هر ابزاری که در دست داشته باشد تلاش می کند تا اتباع جامعه را بسوی ابزار بودن‌ سوق دهد، این ابزار شامل هر چیزی از رسانه ها گرفته تا بازار‌ و‌ امیال غرایض طبیعی انسان است.

 

قدرت‌ تلاش میکند تا به کمک این‌ ابزارها‌ افرادی بسازد‌ که نه‌ بر اراده‌ و‌ اخلاقیات‌ استوارند‌ بلکه‌ به هر‌ سو رانده‌ می شوند.

 

همچنین‌ صادق و‌ شفاف نیستند و به خاطر همین‌ شهوت رانی می کنند و شکوه و‌عزت انسانی خود را از دست می‌ دهند که به تعبیر‌ هگل و‌ مارکس این یک از‌ خود‌ بیگانگی عظیمی است که‌ انسانهای‌ دستساز‌ در شعاع‌ آن هویت خود را از دست می‌ دهند.

 

در‌ مقابل‌ اگر‌ انسانها‌ وا‌ ندهند و‌ به‌ عقل، منطق، قانون و فرامین‌ اخلاق پایبند‌ بمانند هیجگاه در‌ چنین‌ ورطه ای‌ فرو‌ نمی روند بلکه‌ چه‌ بسا‌ همانند‌ سدی استوار آبهای‌ خروشان‌ سیاست‌ را در‌ چهارچوب اخلاق‌ به‌ سوی‌ تعالی‌ هدایت‌ می‌ کنند.

توحید امیرامینی ۱۴۰۱/۰۵/۲۲

 

گونازتیوی

SH.A

 

Post | Gunaz article thumb

به اشتراک بگذارید :

Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social
gun az article

دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آزربایجان به اعتراضات پیوستند

۱۴۰۱-۰۷-۰۵

gun az article

یورش و ورود غیر قانونی مامورین امنیتی به منزل فعال ملی آذربایجان «اشکان سعادت‌مهر» و اذیت همسر وی

۱۴۰۱-۰۷-۰۵

gun az article

تایید کشته شدن 76 نفر در اعتراض‌های اخیر

۱۴۰۱-۰۷-۰۵

gun az article

پخش گسترده بیانیه جمعی از فعالان ملی مدنی آذربایجان در تبریز؛ "آزادلیق، عدالت، میللی حکومت"

۱۴۰۱-۰۷-۰۵

gun az article

حمله مامورین امنیتی به منزل «صالح ملاعباسی» و ضرب و شتم و اذیت همسر وی و دخترانش

۱۴۰۱-۰۷-۰۵

gun az article

تداوم بی خبری و افزایش نگرانی از وضعیت فعالین بازداشتی در اردبیل

۱۴۰۱-۰۷-۰۵

gun az article

انتشار اسامی ده‌ها تن از بازداشت شدگان در تبریز توسط جمعیت ارک

۱۴۰۱-۰۷-۰۴

gun az article

اعتراض دانشجویان در تبریز آغاز شد - ویدئو

۱۴۰۱-۰۷-۰۴

gun az article

حمله وحشیانه ماموران حکومتی به یک زن بی دفاع در کرج + فیلم

۱۴۰۱-۰۷-۰۴

gun az article

برخورد وحشیانه ماموران حکومتی با سه زن در تهران + فیلم

۱۴۰۱-۰۷-۰۴

gun az article

نیما شکوهی مداح ارمنی پرست  از سرکوبگران اصلی اعتراضات تبریز + فیلم

۱۴۰۱-۰۷-۰۴

gun az article

مویه‌های مادر جواد حیدری جوان تورک آذربایجانی: قارا گؤز بالام لای‌لای + فیلم

۱۴۰۱-۰۷-۰۴

gun az article

خواهر «جواد حیدری» جوان تورک آذربایجانی بر سر مزار برادرش موهایش را برید + فیلم

۱۴۰۱-۰۷-۰۳

gun az article

جواد حیدری جوان تورک آذربایجانی به ضرب گلوله های جنگی نیروهای امنیتی ایران کشته شد + فیلم

۱۴۰۱-۰۷-۰۳

gun az article

بازداشت محمد سیامک‌ نیا، فیلمساز آذربایجانی

۱۴۰۱-۰۷-۰۳

gun az article

تایید کشته شدن آیسان معدن‌پسند؛ دختر تُرک آذربایجانی در اعتراضات تبریز

۱۴۰۱-۰۷-۰۳

gun az article

کشته شدن حدیث نجفی؛ دختر ۲۰ ساله معترض تُرک آذربایجانی در اعتراضات - ویدئو

۱۴۰۱-۰۷-۰۳

gun az article

همزمان با گسترش تظاهرات‌ها در اردبیل؛ قطع ارتباط تلفنی عباس لسانی

۱۴۰۱-۰۷-۰۳

gun az article

آتش گشودن ماموران حکومتی به سوی مردم اردبیل + فیلم

۱۴۰۱-۰۷-۰۳

gun az article

كوبيدن سر يك دختر به جدول توسط ماموران يگان ويژه در شیراز + فیلم

۱۴۰۱-۰۷-۰۳